aanname-beleid

Wilt u uw kind(eren) aanmelden op school? Hieronder wordt de procedure uitgelegd.

Kennismaking en rondleiding
Allereerst wordt er een kennismakingsgesprek en rondleiding gehouden door de teamleider of directeur. In dit gesprek kunnen we wederzijds kennismaken. We leggen uit wat onze uitgangspunten zijn en hoe ons onderwijs georganiseerd is. Onze school is een voluit christelijke school. Zoals onze slogan ook zegt: de Bijbel is onze basis. We leren kinderen uit de Bijbel en willen ze Gods liefde meegeven. Wij werken vanuit de volgende vijf geloofskernen:

1. God is de eerste, Hij kiest eerst voor ons voordat wij voor Hem kiezen. Dit komt tot uitdrukking in doop en belijdenis. God heeft ons gemaakt en we zijn naar Hem op weg.

2. De Drie-enige God (Vader, Zoon en Heilige Geest) is de Schepper van de wereld. Met verwondering kijken we naar de schepping die God heeft gemaakt.

3. Jezus Christus is onze Redder en zal terugkomen om alles nieuw te maken. We leven vanuit het besef van Zijn wederkomst. Vergeving verdien je niet, maar is een cadeau. Jezus Christus heeft dit voor ons betaald. We zijn daardoor vrije mensen: we zijn vergeven, geliefd en vrij in Jezus Christus.

4. De Heilige Geest. Na de hemelvaart van Jezus Christus werd de Heilige Geest uitgestort. Wij zijn niets zonder de Heilige Geest. De school is een plek waar we de vrucht van de Geest (Galaten 5) laten rijpen: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Kwaliteiten die we mogen oefenen en ons eigen kunnen maken

5. We leven in een gebroken wereld. Onze school is een plek waar gebrokenheid en kwetsbaarheid er mag zijn. De school is een genadevolle plek. We erkennen de realiteit van de zonde, maar leven hoopvol en kijken uit naar een nieuwe toekomst. LEV scholen staan open voor alle leerlingen waarvan ouders bewust kiezen voor het christelijk onderwijs op onze scholen.

In het kennismakingsgesprek met de teamleider/directeur is er volop ruimte om hierover in gesprek te zijn en vragen te stellen. Uiteindelijk wordt aan alle ouders gevraagd een ouderverklaring te ondertekenen. Hierin verklaren ouders dat zij instemmen met de grondslag van de school en het identiteitsbeleid van LEV-WN.

Algemene richtlijnen in Rijswijk 
In Rijswijk kunnen ouders hun kind aanmelden voor de basisschool vanaf driejarige leeftijd. Uw kind kan op zijn 4e jaar naar de basisschool, daarvoor kan uw kind naar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Vanaf 5 jaar gaat de leerplicht in. U bepaalt zelf bij welke basisschool u uw kind inschrijft. Het kan voorkomen dat de school van uw keuze uw kind niet kan plaatsen. Bijvoorbeeld als er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn voor aanstaande vierjarigen of als er een groep vol is en er geen kinderen meer in kunnen worden geplaatst.

Aanmelden kind jonger dan 4 jaar
U kunt uw kind schriftelijk aanmelden voor de basisschool als hij/zij 3 jaar is. (Dit formulier krijgt u tijdens de kennismaking/rondleiding.) Als op een school voldoende plek is, wordt uw kind direct geplaatst na aanmelding. Kan uw kind niet geplaatst worden, dan krijgt u daarvan bericht. U kunt uw kind maximaal 1 keer aanmelden op een school. Na een afwijzing kunt u uw kind niet nogmaals aanmelden op die school.

Meer aanmeldingen dan plaatsen
Op het moment dat er op een school meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen, kunnen kinderen op basis van vooraf vastgestelde voorrangregels geplaatst worden. Scholen maken gebruik van een beperkt aantal voorrangsregels, zoals:
– Broertjes of zusjes van leerlingen die reeds onderwijs volgen op dezelfde school
– Kinderen die ingeschreven zijn op samenwerkende kinderopvang.

De schoolleider heeft de mogelijkheid om in bijzondere omstandigheden kinderen bij voorrang te plaatsen. Hierbij kan gedacht worden aan kinderen met een specifieke zorg- en/of ondersteuningsbehoefte.

Definitieve inschrijving
Er is sprake van een definitieve inschrijving als de school kenbaar heeft gemaakt dat het aangemelde kind plaatsbaar is en de ouders bevestigen dat zij van deze plaats gebruik gaan maken. De leerling wordt geplaatst op de dag waarop het de leeftijd van 4 jaar bereikt, of de eerstvolgende schooldag daarna. Uitzondering hierop kan zijn, dat kinderen die eind december of rond de (zomer) vakantie jarig zijn, later starten.

Afwijzing
Soms heeft een school wel plaats, maar zijn er zwaarwegende redenen om uw kind niet toe te laten. Bijvoorbeeld omdat de school onvoldoende mogelijkheden heeft om aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind te voldoen. Dan treedt de zogenaamde zorgplicht op. De school heeft dan de zorgplicht om u te begeleiden bij het vinden van een passende andere school voor uw kind. De school heeft 6 weken de tijd om een passende plek te vinden (gewone weken, geen schoolweken). Eventueel kan deze termijn met 4 weken worden verlengd.

Inschrijven kind ouder dan 4 jaar
Zit uw kind nu nog op een andere school, licht dan eerst de huidige school in over uw voornemen. Neem daarna contact op met de school naar voorkeur. De school neemt, als dat kan, contact op met de huidige school van uw kind. De gegevens van de oude school neemt de school mee in de beslissing om uw kind wel of niet toe te laten. Soms heeft een school zwaarwegende redenen om uw kind niet te plaatsen, bijvoorbeeld omdat de school niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind. Gaat de school over tot aanname, dan kunt u het inschrijfformulier invullen. De oude school zal uw kind in dat geval uitschrijven.

Interesse om kennis te maken? Vul onderstaand formulier in en we nemen contact met u op!