School ondersteuningsprofiel (SOP)

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. De extra ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in Haaglanden. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio, lees dan ons SOP of bezoek de website van SPPOH www.sppoh.nl

U kunt het SOP hier downloaden: Schoolondersteuningsprofiel 2022-2023

Handelingsgericht werken

We werken handelingsgericht op De Akker. Dat betekent dat de leerkracht zo goed mogelijk probeert aan te sluiten bij de onderwijsbehoeftes van de leerling. Daar past het onderwijs zich op aan. Hier wordt planmatig aan gewerkt. Per periode worden doelen gesteld en aan het eind van de periode vindt evaluatie van de doelen plaats. Voorheen werd er gewerkt vanuit groepsplannen. Omdat we nu op weg zijn naar gepersonaliseerd leren, werken we met plannen op leerling niveau. Dit is nog volop in ontwikkeling. Vier keer per jaar vindt er een leerlingbespreking plaats, waarin de leerkracht met de IB-er de plannen evalueert. Op aanvraag van de leerkracht worden dan specifieke zorgen omtrent een leerling besproken. Deze leerlingbespreking vormt het uitgangspunt voor de opstelling of aanpassing van de doelen voor de volgende periode.

Onderwijs aan het jonge kind

In de kleuterbouw wordt thematisch gewerkt. Het onderwijs wordt opgebouwd rondom thema’s uit de wereld om de kinderen heen. Vanuit een veilige leeromgeving en de natuurlijke nieuwsgierigheid van het kind wordt het geprikkeld nieuwe dingen te leren. Uitgangspunt daarbij is de ‘echte wereld’. Kinderen leren door spel en door nadoen.  Deze thema’s worden opgebouwd uit vijf bouwstenen: gesprek, lezen en schrijven, constructief en beeldend bezig zijn, rekenen en wiskunde en tenslotte spelactiviteiten. Veel van deze activiteiten vinden plaats in de hoeken. Bij de activiteit in de hoek kan een kind op eigen niveau bezig zijn met het thema. Bij het werken in thema’s worden de kinderen gestimuleerd om mee te denken over wat er allemaal nodig is voor een bepaalde hoek. De juffen vragen de kinderen vaak om hiervoor spullen mee te nemen van huis. De ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd met behulp van het leerlingobservatiesyseem Kijk!

Leerlingvolgsysteem CITO

Vanaf groep 3 tot en met groep 8 gebruiken we het leerlingvolgsysteem van Cito. Tweemaal per jaar worden er Cito toetsen afgenomen. Dit gebeurt op gebied van begrijpend en technisch lezen, spelling, woordenschat en rekenen. Aan de hand van de Cito toetsen wordt op onafhankelijke wijze vastgesteld hoe de vaardigheidsgroei van de leerling is op een bepaald vakgebied. Bij het rekenonderwijs en begrijpend lezen gebruiken we de toetsen formatief. Dat wil zeggen: aan de hand van de toetsen stellen we leerdoelen vast voor de volgende periode. Voor de andere vakken gebruiken we de toetsen nu nog summatief. Dat wil zeggen: de toetsen laten zien in hoeverre het kind gegroeid is op dat vakgebied.

Tussentijds toetsen en Leergesprekken

We willen zo min mogelijk toetsdruk bij kinderen en nemen daarom zo min mogelijk toetsen af. Als leerkracht wil je echter wel de ontwikkeling van het kind goed in beeld houden. Dit gebeurt op de volgende manieren: online volgen van de vorderingen via Snappet, het beoordelen van gemaakt werk, het maken van een check vooraf aan een nieuw domein, het voeren van leergesprekken. In de leergesprekken worden met de kinderen leerdoelen gesteld en besproken. We zijn in ontwikkeling om de vormgeving en uitvoering van de leergesprekken te verdiepen en uit te bouwen.