Hieronder vindt u een verkorte weergave van de schoolgids. Meer info vindt u in de 20182019 Schoolgids


Onze basisschool wil een duidelijke bijbelgetrouwe identiteit bieden met kwalitatief goed
en eigentijds onderwijs.

Onze school biedt een inspirerende en rijke leeromgeving aan kinderen.
We willen een educatieve partner voor ouders zijn.
Daarnaast werken we aan een positieve uitstraling voor onze omgeving.

Het kind

We geloven dat kinderen worden geboren als een geschenk van God. Vanuit Gods Woord, de bijbel leren we dat Onze Heer, Jezus Christus op aarde is gekomen voor onze zonden. Door Hem zijn we geliefde kinderen van onze hemelse Vader en mogen we leven vanuit genade. Kinderen zijn uniek door God geschapen, met eigen talenten en mogelijkheden. Wij willen hun gaven en talenten tot bloei laten komen.

Onderwijs

We zijn een school, waarin het geloof in God zichtbaar is in de levenshouding van leerkrachten en kinderen. Ons geloof is merkbaar in de lessen en voelbaar in het pedagogisch-didactische klimaat. Het pedagogisch-didactische klimaat kenmerkt zich door samenwerking, plezier, motivatie, taakgerichtheid, respect en zelfstandigheid. Dit zijn kernwoorden voor de houding van leerlingen. De kinderen leren verantwoordelijkheid te dragen niet alleen voor zichzelf, maar ook voor het welzijn van hun medeleerlingen. Leerkrachten stralen liefde uit, vertrouwen en waardering, respect en steun.

Team

We werken aan een professionele cultuur, waarin we optimaal gebruik maken van elkaars kwaliteiten. Feedback, openheid, respect, waardering en leren van elkaar zijn hierbij kernwoorden.

Leerlingenzorg, handelingsgericht werken

We stemmen ons onderwijs af op het unieke van elk kind en we gaan uit van zijn mogelijkheden. We willen het kind helpen en begeleiden bij het ontdekken en ontwikkelen van zijn gaven en talenten. We werken handelingsgericht en stellen per groep groepsplannen op voor taal, rekenen, spelling en lezen.

Onderwijsaanbod

We zorgen voor een rijke leeromgeving, waarin het kind steeds meer leert om verantwoordelijkheid te dragen voor zijn eigen leerproces. Zelfstandigheid, plezier in leren en intrinsieke motivatie zijn hierbij kernbegrippen.

Kleuterbouw

In de kleuterbouw wordt thematisch gewerkt. Het onderwijs wordt opgebouwd rondom thema’s uit de wereld om de kinderen heen. Vanuit een veilige leeromgeving en de natuurlijke nieuwsgierigheid van het kind wordt het geprikkeld nieuwe dingen te leren. Uitgangspunt daarbij is de ‘echte wereld’. Kinderen leren door spel en door nadoen. Daarom werken we vanuit thema’s waarin we de echte wereld in de school halen. Deze thema ‘s worden opgebouwd uit vijf kernactiviteiten:

– spel

– constructie en beeld

– het gesprek

– lees- schrijfactiviteiten

– reken- en wiskundeactiviteiten

Veel van deze activiteiten vinden plaats in de hoeken. Bij de activiteit in de hoek kan een kind op eigen niveau bezig zijn met het thema. Bij het werken in thema’s worden de kinderen gestimuleerd om mee te denken over wat er allemaal nodig is voor een bepaalde hoek. De juffen vragen de kinderen vaak om hiervoor spullen mee te nemen van huis.

Om tot leren te komen

Vanuit een goed pedagogisch klimaat leren we kinderen zelfstandig te werken en zich verantwoordelijk te voelen voor hun werk. De lessen worden klassikaal gegeven. Tijdens de lessen vindt differentiatie plaats wanneer dat nodig is. Om tot leren te komen zijn drie basisbehoeften noodzakelijk:

– een kind moet zich competent voelen

– een kind mag zelfstandig werken

– er moet een goede relatie zijn met de leerkracht

We komen zoveel mogelijk tegemoet aan verschillen tussen leerlingen. Elk kind is uniek. Sommige kinderen krijgen extra plustaken, andere kinderen remedial teaching (RT). Leerkrachten ondersteunen leerlingen met wat ze nog niet kunnen, ze hebben vertrouwen in het leerproces van de kinderen en leerkrachten hebben hoge verwachtingen van wat kinderen kunnen.

Thematisch werken

In de bovenbouw werken we voor wereldoriëntatie vanuit thema’s. Dit zijn betekenisvolle lessen binnen een thema dat aansluit bij de leefwereld van het kind. Thema’s geven variatie aan het onderwijs: er worden uitstapjes gemaakt, van buiten de school worden mensen uitgenodigd. Kinderen werken samen of alleen aan een onderzoeksvraag. Ze werken op hun eigen niveau en vanuit hun eigen interesse en talenten. Ook op deze manier komen we tegemoet aan verschillen tussen leerlingen.

Een veilig schoolklimaat

Het is belangrijk dat kinderen tot leren komen. Een voorwaarde daarvoor is een veilige school. We spannen ons als team voortdurend in om met elkaar een veilig schoolklimaat te realiseren. Met behulp van lessen vanuit de Kanjertraining leren we kinderen respect te hebben voor hun eigen en andermans grenzen. De Kanjertraining helpt kinderen om gedrag bespreekbaar te maken.

Opbrengstgericht werken

Behalve een veilig schoolklimaat vinden we het ook van groot belang dat kinderen goede resultaten behalen. We letten daarom op de opbrengsten van de leerlingen. Aan de hand van een trendanalyse van de toetsresultaten stellen we twee keer per jaar verbeterpunten op voor ons onderwijs.

De ouders/verzorgers zijn educatieve partners

Met ouders werken we zoveel mogelijk samen. Zij weten wat het beste is voor hun kind. In overleg met ouders bespreken we de ontwikkeling van het kind aan de hand van de toetsresultaten. We informeren ouders over extra instructie of bijzonderheden in het leerproces en de sociale ontwikkeling.