De Akker heeft een medezeggenschapsraad (MR) die bestaat uit vier personen: twee personeelsleden en twee ouders. De MR is een zelfstandig orgaan binnen de school en heeft medezeggenschap over een aantal zaken die ouders en personeel aangaan. De MR heeft een rol bij het ontwikkelen van het schoolbeleid. Bij onderwerpen als het vakantierooster, de formatie en het bepalen van de ouderbijdrage heeft de MR instemmingsbevoegdheid. In andere gevallen is er een adviserende rol voor de MR weggelegd. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de aanschaf van nieuwe lesmethoden. Ook kunnen ouders en personeelsleden aan de MR-leden onderwerpen doorgeven die zij besproken willen hebben. De MR heeft ook overleg met de medezeggenschapsraden van andere scholen binnen LEV-WN. Dit gebeurt binnen de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de GMR.

Op dit moment bestaat de MR uit de volgende personen:

oudergeleding: Lianne den Arend, Anneke Meijer

personeelsgeleding: Lydia Verkade en Marjolein de Gelder