Een verzoek om één verlofdag dient met redenen omkleed van tevoren schriftelijk bij de directeur te worden ingediend. Het formulier hiervoor kunt u op school krijgen of

hier downloaden: 

Aanvraagformulier buitengewoon verlof

Een verlofdag kan worden toegekend:

a). bij verhuizing;

b). bij gezinsuitbreiding;

c). bij huwelijk van familie t/m de vierde graad;

d). bij overlijden van familie t/m de vierde graad;

e). bij ernstige ziekte van familie t/m de tweede graad;

f). bij 12 ½ jarig huwelijksfeest van de ouders van de leerling;

g). bij 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksfeest of ambtsjubileum van familie t/m de vierde graad (buiten de woonplaats ten hoogste twee dagen).

 

Extra verlof vanwege vakantie onder schooltijd

Voor extra verlof wegens vakantie onder schooltijd gelden de volgende regels: wanneer door de specifieke aard van het beroep van een van de ouders het gezin in geen enkele schoolvakantie gedurende het schooljaar op vakantie kan gaan, kan er een uitzondering worden gemaakt voor vakantie onder schooltijd.

 

Hiervoor gelden de volgende regels:

a). Toestemming hiervoor moet bij voorkeur een maand van tevoren worden aangevraagd bij de locatiedirecteur van de school;

b). Bij de aanvraag moet een werkgeversverklaring worden overlegd;

c). Vakantieverlof mag maar één keer per schooljaar worden verleend;

d). Vakantieverlof mag niet langer dan tien aaneengesloten schooldagen duren;

e). Vakantieverlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee weken van het schooljaar. 

 

Meer info op:

https://www.opvoeden.nl/basisschoolkind/onderwijs/primair-onderwijs/leerplicht/